CatWalk

Moje konto
Twoje konto
Twój koszyk
jest obecnie pusty...0

Wyszukaj

zamknij
512 313 577

Polityka prywatności www.pieknaxl.pl


§ 1. [PREAMBUŁA]

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności  dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego https://pieknaxl.pl prowadzonego pod adresem https://pieknaxl.pl . W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego , a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług. Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

§ 2. [ADMINISTRACJA DANYMI]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest  Ewa Adamczewska, ul. Cisowej 15/1, 15-812 Białystok, NIP 5461365417, REGON 364292532,e-mail pieknaxl.sklep@gmail.com.

2. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez  Ewa Adamczewska, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Dla przykładu, dostęp do „historii zakupów” jest możliwy tylko po przekazaniu danych osobowych w ramach rejestracji.

§ 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH]

1.  Ewa Adamczewska przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a.     świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w serwisie, prowadzenia i obsługi konta użytkownika serwisu oraz świadczenia innych usług dostępnych w serwisie (np. składania zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, formularza kontaktowego, wysyłki newslettera itp.). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych  Ewa Adamczewska nieobowiązkowo;

b.    analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes  Ewa Adamczewska (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, sposobu korzystania przez nich z konta, czy ich preferencji, celem poprawy przez nas stosowanych rozwiązań w serwisie;

c.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących nam praw.

2.       Dane Użytkowników przetwarzane są także w celach marketingowych do:

a.     prowadzenia reklamy kontekstowej, tj. wyświetlania treści marketingowych w Serwisie niedostosowanych do preferencji Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b.    kierowania do Użytkownika newslettera, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c.     przesyłania do Użytkownika zamówionej przez niego informacji handlowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d.    prowadzenia tzw. marketingu bezpośredniego polegającego na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą elektroniczną lub poprzez telemarketing. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.       Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej  wykorzystujemy następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres geograficzny (zamieszkania lub podobny), numer telefonu, login, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologie im podobne.

§ 4. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH]

1. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy  Ewa Adamczewska

§ 5. [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH]

1.  Ewa Adamczewska zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu  Ewa Adamczewska powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania.  Ewa Adamczewska udostępnia dane osobowe Użytkowników na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych lub marketingowych, wyłącznie w związku z realizacją świadczonych przez  Ewa Adamczewska usług na rzecz Użytkowników.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ewa Adamczewska jego obowiązków wynikających z powierzenia lub dalszego powierzenia przetwarzania danych, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa  Ewa Adamczewska ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik.  Ewa Adamczewska nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej  Ewa Adamczewska.

§ 6. [ODBIORCY DANYCH]

1. Dane gromadzone i przetwarzane przez  Ewa Adamczewska mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

a. ochrony praw  Ewa Adamczewskalub osób trzecich;

b. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;

c. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym; oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.

3. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

§ 7. [KWESTIE TECHNICZNE, USUNIĘCIE, RETENCJA DANYCH]

1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez Ewa Adamczewska w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

2. Co do zasady Ewa Adamczewska przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas wykonywania świadczonych na jego rzecz Usług lub do czasu wycofania przez Niego zgody na przetwarzanie danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres:

a. niezbędny do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b. przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

c. określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na administratora;

d. niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

3. W przypadku uzyskania przez  Ewa Adamczewska wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), Ewa Adamczewska może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

4.  Ewa Adamczewska może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 8. [PLIKI COOKIES]

1. Mając na celu dostosowanie Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Klientów strona www.pieknaxl.pl używa plików cookies - małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu). Cookies sesyjne dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies trwałe pozostają w komputerze Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu internetowego. Uzyskane w ten sposób informacje (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane demograficzne) są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia bezpieczeństwa, celach technicznych związanych z administracją serwera, konfiguracją Sklepu internetowego, celach statystycznych oraz marketingowych.

2. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z komputera Klienta (lub innego urządzenia służącego do korzystania z Internetu), nie wprowadzają również do komputera Klienta niebezpiecznego oprogramowania.

3. Klient zmieniając ustawienia przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

4. W przypadku pytań dotyczących zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pieknaxl.sklep@gmail.com . Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy działu obsługi klienta.

§ 9. [PRWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE]

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

2.    Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie administratora.

3.    Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 13. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: pieknaxl.sklep@gmail.com

3.  Ewa Adamczewska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie https:/pieknaxl.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.